Mezi obcemi Turnov, Pelešany a Karlovice v CHKO Český ráj se nachází jedinečná lokalita, která byla v minulosti poškozena činností člověka necitlivým odvodňováním. I přes tyto zásahy je území nadále podmáčené a pro hospodářskou nebo stavební činnost nevyužitelné. Šrámy v podobě melioračních příkopů zde však zůstaly zachovány a bez pomoci člověka se v dohledné době přírodní stav nenavrátí. Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů má za cíl vrátit cennému území mokřadu jeho přirozenou přírodní funkci zadržovaní vody v krajině. Lokalita také slouží jako biotop řady vzácných rostlin i živočichů včetně unikátního hnízdiště ptáků (například ohroženého jeřába popelavého).

TL;DR

  • Cíl: obnova původního mokřadu, zrušení odvodnění
  • Zajišťuje: Nadace Ivana Dejmala
  • Hledá se: 149 360 Kč
  • Místo: Sedmihorky (Liberecký kraj)

Podrobné informace

Projekt za nímž stojí pozemkový spolek Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Bukovina se zaměřuje v první fázi na výkup dotčených pozemků případně získání souhlasů vlastníků s realizací projektu. Vzhledem k roztříštěné vlastnické struktuře bude tento úkol časově náročný, ale zcela nezbytný pro zachování trvalé ochrany této lokality. Následně je připravený záměr projektu na potřebné zahrazení odvodňovacích příkopů, vybudování několika tůní, výsadby vhodných dřevin a vybudování doprovodné návštěvnické infrastruktury včetně ptačí pozorovatelny v celkové odhadované výši 8,2 mil. korun. Vznik otevřených vodních ploch zajistí vyšší retenční schopnosti krajiny. Ta se v posledních letech ukazuje jako čím dál potřebnější nejen při dlouhotrvajícím suchu, ale i během přívalových dešťů. Cílem je zajistit, aby Sedmihorské mokřady byly skutečně hodnotné v celé své rozloze, dávaly okolní krajině vláhu a byly tak přínosem pro nás pro všechny. Pojďme jim společně pomoci!

Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich dárců. Rozpočet projektu na přípravu výkupu pozemků a jednání s jejich majiteli činí pro letošní rok 149 360,- Kč, což je naše cílová částka, kterou bychom rádi na tento projekt získali. Dary získáváme od vícero subjektů a po dobré zkušenosti z minulosti věříme, že se nám opětovně povede potřebné prostředky postupně poskládat. Finance na samotné výkupy pozemků jsou předjednané z programu Místa pro přírodu a zajišťoval by je řádně akreditovaný pozemkový spolek ČSOP Bukovina.

Naším cílem je ochrana vodního režimu krajiny a zachování mokřadů jako cenných ekosystémů – voda je to nejcennější, co v přírodě máme. Projekt záchrany Sedmihorských mokřadů jim pomůže opětovně plnit své životadárné funkce a zadržovat vodu v krajině.

Víte o dalších podobných projektech, které si zaslouží pozornost?

Napište nám o nich do komentářů, na email info@suchobijci.cz nebo do FB skupiny.